Browse : Fintech & Blockchain : TTC Protocol Bot

TTC Protocol Bot

Chatbot support cộng đồng chính thức của TTC Protocol tại Việt Nam🔥
TTC Protocol là một giao thức mạng xã hội phi tập trung và khuyến khích, thưởng cho người dùng để tạo, phân phối và tương tác với người khác , cùng với những nội dung xã hội của họ.
- https://telegram.me/ttc_zassco_bot

Alias: @TTC Protocol Bot
Subdomain: ttc
Categories: Fintech & Blockchain
Tags: cryoto currency, blockchain, telegram bot, customer service, bitcoin, fintech
Content Rating: Teen

License: Copyright admin, all rights reserved
Created: Feb 20 2019
Creator: admin : Send Message
Access: Everyone
Id: 355764
Link: http://unibot.org/browse?id=355764
Knowledge: 4701 objects (max 250000)

Connects: 159, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 158, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24 2019, 1:410 0 0.0/5


I'm sure
Flag bot as offensive, or in violation of site rules